Akkamittiin Paaltalk konpiitara kiyyatti galfadhee darsii hordofa?    Baruumsa kana suuraadhaan takka takkatti si garsiifnaa nu hordofi   Adminaaf/warra taliguuf Nama Admina hin tainiif Akka itti gad waraabbatan Eega konpiitara keetti galfattee akkamitti akka ittii gargaaramtu
Kitaaba Aliif Baa Taa (Alqaa idatu nuuraa niyya ) sirritti nama barsiisu kan Sheekh Nuur Mohamediin barreeyfame
  Kuusa Baruumsa Salaata, Hajjii, Umraa, Haqiiqaa, Qur'aaan fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Mohamed Sanii. Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|500|300|shmohamedsanii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Tafsiira Qur'aaan, Hadiisaa fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Anwar Yuusuf. Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|600|300|anwar/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Tafsiira Qur'aaan, Riyaadussaalihiin, Hadiisaa fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Yahyaa Abdallaa. Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|600|300|yahayaaj/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa Fiqhii, Sunnaa, Asmaa'ul Husnaa, Fatwaa, gafiif deebisaa, Maqootii Rabbii fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Kamaal Iissaa. Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|370|300|kamaal/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Seenaa  Muslimuunaa fii Habashaa, Salaataa, Hajjii, Soomana, Umraa,  Qur'aaan,  Hadiisaa fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Jaabir Abdallaa. Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|600|300|jaabir/mp3|||a{/nmap}  Maaltu Ol galmaawee ar'a? Seenaa Bulchitoota habashaa heeraa fii seera Teedroos....20120103        
Kuusa Baruumsa Aqiidaa, Tarbiyaa, Maatii, Hadiisaa, Hajjjii fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Yuusuf Nuuree Dammaa...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|600|300|yuusufn/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa Qaraatii Qur'aaan, Hadiisaa, Hajjjii fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Naasir Abdurahmaan...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|600|300|naasira/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Gorsa, Hadiisaa fii Walaloo  kan gara garaa... Sheekh Jamaal...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|jamaalhajii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Qaraatii Qur'aanaa fii gorsa gara garaa... Sheekh Mohammed Saanii Sheekhaa...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|mohamedsaanii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Riyaadussaalihiin Hiikkaa Afaan Oromoo ... Ustaaz Abdul Malik...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|abdulmalik/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Riyaadussaalihiin Hiikkaa Afaan Oromoo ... Ustaaz Daarul Arqam...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|bukhaarii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Qaraatii Qur'aanaa Ustaaza Abdul Haafiz Sheekh Hassan... ...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|abdulhaafiz/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa  Toowhiidaa,  Ustaaza Mohamed Aliyyii Haajii ...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|mohamedaliyyii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Tafsiiraa Qur'aanaa ... Sheekh Ahmed Yaassin...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|ahmedyaassiin/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Muhaadaraa fii Gorsa hawaasa ... Sheekh Mohamed Amiin...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|mohamedamiin/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Toowhiidaa fii Gorsa Hawaasaa  ..Sheekh Kadiir Musxafaa...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|abufowzaan/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa waayee Fayyaa, Gorsa hawaasaa fii kkf Dr. Abdulsamad Mohameed ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|abdusamad/mp3|||a{/nmap}   Seerlugaan Maalii? Taraa duraatiif  seenaa Afaan Oromoo keessatti jalqabaaf seeraa afaan Oromoo kayuun hangafa hiriyyaa hin qabne...Kitaaba ashiita Seera Afaan Oromoo kan Dr. Abdulsamad Mohammed Guutuu isaa...Irraa bartee barsiissuf As Tuqi          
Kuusa Baruumsa Umdatul Ahkaam  ..Ustaaz Umar Ismaail Ibraahi...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|ashrafaddiin/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa Wayee Afaan Oromoo, Qaraatii Qur'aanaa fi Gorsa  ..Ustaa Husseen Tufaa..... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|husseentufaa/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Heera qaraatii Tajwiida Qur'aanaa, seenaa, walaloo fii Gorsa Hawaasaa  ..Sheekh Abdulmaalik Muussaa Mulee...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|mojo/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Tajriidaa ... Ustaaz Bakrii...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|bakrii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa  Gorsa,  Hadiisaa, Halaalifii Haram,  Muhaadaraa  ..Sheekh Alii Himmaa..... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|aliijimmaa/mp3|||a{/nmap}          
    Kuusa Baruumsa  Tarbiyaa, Fiqhii, Hadiisaa, Nahwii, guddisa joollee, maatii, muhaadaraa garagraa  ..Sheekh Yuusuf Nuuree Dammaa..... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|yuusufn/mp3|||a{/nmap}                    
Kuusa Baruumsa yoo konbiitarrri kee si jalaa cali'see, Viiruusni sitti bobbahee, prograamaa garagaraa kan mana barnootaaf si gargaran yoo barbaaddee Aarif sin ganuu waan ta'eef irraa fayyadami   ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama {simplepopup}   {nmap}normal|600|300|aarif/mp3|||a{/nmap}   Baruumsa  Arif Alii kan Konpptaraa ijaan laaltee barachuuf as dhaqii ofgalmeessi  Baruumsaa Aarif Alii ijaan laaltee hordufuuf akkamitti akka if galmeessitu    As tuquun seenii if galmeessii    
Kuusa Baruumsa Gorsaa fii Muhaadaraa Ustaaz Fu'aad Ibraahim  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|seyfulislaam/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Gorsaa fii Muhaadaraa  Sheekh Jibriil Alii Kooyyee  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|jibriilalii/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Gorsaa fii Muhaadaraa  Ustaaz Washamsi  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|washamsi/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa Siiraa, Gorsaa fii Muhaadaraa  Sheek Mohamed Kabiiraa  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|mohamedk/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Siiraa, Gorsaa fii Muhaadaraa  Ustaaz Ayyuub Husseen  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|ayyubhusseen/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Siiraa, Gorsaa fii Muhaadaraa  Ustaaz Ayyuub Husseen  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|kabiiraa/mp3|||a{/nmap}          
  Kuusa Baruumsa Siiraa, Walaloo   Ustaaz Abdurahmaan Husseen  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|abdurahmaanhu/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Siiraa, Walaloo   Ustaaz Raayaa Abbaa Maccaa  ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|raayyaa/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Tafsiira Qur'aana, Hadiisa, Gorsa Hawaasaa  ..Sheekh Mohamed Waadoo...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|mohamedwaadoo/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Tafsiira Qur'aana, Hadiisa, Gorsa Hawaasaa  ..Sheekh Abdu Shakuur...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|abdushakuur/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Tafsiira Qur'aana, Hadiisa, Gorsa Hawaasaa  ..Sheekh Abdurahmaan Daammootaa...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|abdurahamaandaammootaa/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Muhaadaaraa fii Gorsa ... Ustaaz Bashiir ...... Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|370|300|bashiir/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa waayee Fayyaa, qaamni keenya nyaata akkamitti haajama, Prootiinii, Sukkura kkf   ........ Shaqaxni kun guyyaa guyyaan haarayoomfama   {nmap}normal|600|300|ummumuaaz/mp3|||a{/nmap}          
Kuusa Baruumsa Tafsiira Qur'aaan,  Hadiisaa fii Gorsa Hawaasaa kan gara garaa... Sheekh Ahmed Haafizaa. Shaqaxni kun guyyaa guyyaan harayoomfama   {nmap}normal|600|300|ahmedhaafizaa/mp3|||a{/nmap}          
 
 
 
 
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 
 

Marii Waayee dhimmaa ahbaashii

[re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatwaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilbila takkaa MP3 qur'aana keessa qaban qabatanii sagaraa seenuun ni gaya? Foon fardaa nyaachuun ni gaya? Dubartii odoo hin fuudhin waliin sagalgaalan fuudhuun ni gaya? Deebisaa GKKF.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnoota Bu'ura Amanti Islaamaa

Darsilee sa'aa 500nii ol deeman

 

 

 

Fatwaa, tafsiiraa, salaataa, hajjii, Hadiisaa, seenaa fii gorsa Hawaasaa..

kusaa baruumsa bu'ura amantii Islaamaa kan baraa dheeraa

iddoo garagara fii sheekkootii garagaraatiin barsiifama ture,

kunoo akka nama bartuu barbbadeef mijjaawutti tartiibaan shaqaxamee.....

 

 

seerlugaa
Kitaabaa Seera Afaan Oromoo kan Dr. Abdulsamd Mohammad

Hubachiisa: Kitaabni kun hayyama barreeysichaatiin online gubbatti maxxanfame. Akeekni isaa akka irraa bartee afaan Oromoo guddiftuufi. Irrraa barachuu fii ittiin barsiisuuf ni hayyamama. Garuu asirraa koppii/waraabnii leecceelleeyfachuun bifa kaminuu dhorkaadha. Kitaabni kun bilisummaa.com  digitaalayzi godhamee jira..

Ar'a Maaltu Maxxnfame ?

Dhangaa Jannataa on Facebook

Sagalee Tee

Baruumsa asirratti maxxanfaman keessaa kaniin akkaan hordofuu jaaladu

Who's Online

We have 34 guests online

Gorsa Adda Addaa


sagalee

Muhaadaraa, gorsaa, bauumsa
fii tafiiraa gabaaba shekkootii
adda addaatiin yeroo
garagaraa kannamaa bahee
tartiibaan bakka kanatti
galmaawe........

Sheekkoota yeroo saanii ummataaf gumaachan

sh-amiin-ibroo1
Sheekh Amiin Ibroo
Siiraa Sahaabootaa, Gorsa Hawaasaa, Muhaadaraa fii Barnootaa dhumii hin qabne odoo guyyaa guutuullee caqastee ka si hinfachiifne
Caqasi/Listen

dr-mohamed rashaad
Dr. Mohamed Rashaad
Abdullee. Kitaaba Hedduu Gara Afaan Oromotti deebisuun Hayyuu hiriyyaa hin qabnee..Caqasi/Listen

sh yuusuf nuuree
Sheekh Yuusuf Nuuree Damma
Gorsa hawaasaa, guddisaa joollee fii gorsa adda addaa Kan dhumii hin qabne kan yeroo ammaa ummataan
badhaasaa jiran keessaa isa tokko...Caqasi/Listen

sh alii jimmaa
Sheekh Alii Jimmaa

Gorsaa hawaasaa fii Muhaadaraa gara garaa kennuun hawaasaa Oromoo muslimaa baruumsaa hangana hin jidhamneen hawaasaa gammachiisaa jiru..Caqasi/Listen

sheek hassan abdallaa
Sh. Hassan Abdallaa
Barsiisaa Tafsiira, hiikkoo hadisaa garagaraa, siiraa fii gorsa hawaasaa kan yeroo dheeraaf barsiisaa turaniif barsiisaa jiran ..Caqasi/Listen